Home  About ZQU  Job Opportunities  International Relations  Admission  Life in Zhaoqing  Contact Us 
Content  
 
Greetings
2014-05-09 16:34  

Pin Yin

Pronunciation

Chinese

English

Ni2 hao3

nee how

你好

Hello, literally means ‘you good!’

Zai4 jian4

dzai jyen

再见

Goodbye

Ni2 zao3

nee dzow

你早

Good morning

Ni hao

ni how

 

Good evening

Wan3 an1

wahn an

晚安

Good night

Hui tou jian

hway toh jyen

回头见

See you later

Ni hao ma

nee how mah

你好吗

How are you? How do you do?

Wo hen hao

wor hun how

我很好

I’m very good

Qing

ching

Please

Dui bu qi

dway boo chee

对不起

Excuse me/sorry

Ni shuo shen me

nee shwor shun mur

你说什么

Sorry/Pardon me? What did you say?

Xie xie

hsyeh hsyeh

谢谢

Thank you

Xie xie wo bu yao

 

谢谢我不要

No, thank you

Wo shi ying guo ren

wor shur ying-gwor run

我是英国人

I am English

Wo shi mei guo ren

wor shur may-gwor run

我是美国人

I am American

Wo shi ying yu lao shi

wor shur ying-yew low-shur

我是英语老师

I am an English Teacher

Zhaoqing hen piao liang

hun pyow-lyang

肇庆很票亮

Zhaoqing is very beautiful

Wo xi huan zhong guo

wor hshee-hwahn joong-gwor

我喜欢中国

I like China.

Close Window

Copyright© 2013 Zhaoqing University  All Rights Reserved