Home  About ZQU  Job Opportunities  International Relations  Admission  Life in Zhaoqing  Contact Us 
Content  
 
Eating
2014-05-09 16:41  

 

 

Pin Yin

Pronunciation

Chinese

English

Chi fan le ma

chur fan le mah

吃饭了吗

Have you eaten yet? (A very common greeting in China, fan actually means rice so literally it means ‘have you eaten rice yet?’)

Chi fan

chur fan

吃饭

Come and eat! (Often shouted) by food vendors as potential customers walk past)

(Hen) hao chi

(hun) how chur

好吃

(Very) Delicious

Jiu ba

jyoh-bah

酒吧

Bar

Ka fe dian

 

咖啡店

Café/coffee house

Can ting

tsahn-ting

餐厅

Restaurant

Die zi

dyeh-dzur

碟子

Plate

Kuai zi

kwai-dzur

筷子

Chopsticks

Bei zi

bay-dzur

被子

Cup

Cha

chah

叉子

Fork

Bo li bei

bor-lee bay

玻璃杯

A glass

Dao zi

dow-dzur

刀子

Knife

Shao zi

show-dzur

哨子

Spoon

Pan zi

pahn-dzur

盘子

Plastic basin

Cai danr

tsai-dahn

菜单

Menu

Mai danr

my-dahn

卖单

Get the bill

Tian pin

tyen-pin

甜品

Dessert

zhuozi

jwor-dzur

桌子

Table

Xi shou jian

 

洗手间

Toilet

 

Some drinks-

 

Pin Yin

Pronunciation

Chinese

English

Pi jiu

pee-jyoh

啤酒

Beer

Ping zi

ping-dzur

瓶子

Bottle

Ka fei

kah-fey

咖啡

Coffee

Niu nai

nyoh-nai

牛奶

Milk

Cheng zi zhi

 

橙子汁

Orange juice

Guo zi zhi

gwor-dzur-jur

果子汁

Fruit juice

Mi jiu

mee-yoh

米酒

Rice wine

Bai jiu

bah-jyoh

白酒

Rice wine

Wei shi ji

way-shur-jee

威士忌

Whisky

Cha

chah

Tea

Shui

shway

Water

Qi shuir

chee-shwayr

汽水

Soft drinks

Bing chah

bing chah

冰茶

Ice tea

Ke kou ke le

kur-koh-kur-le

可口可乐

Coke

 

 

Close Window

Copyright© 2013 Zhaoqing University  All Rights Reserved