Home  About ZQU  Job Opportunities  International Relations  Admission  Life in Zhaoqing  Contact Us 
Content  
 
Useful places
2014-05-09 16:53  

Pin Yin

Pronunciation

Chinese

English

Fei ji chang

fay-jee-chahng

飞机场

Airport

Yin hang

yin-hahng

银行

Bank

Yi yuan

yee-yew-ahn

医院

Hospital

Jing cha ju

Jin-chah-jew

警察局

Police station

Gong gong qi che zong zhan

goong-goong chee-chur dzoong-jahn

公共汽车总站

Public bus station

Huo che zhan

Hwor-chur-jahn

火车站

Railway station

You ju

yoh-jew

邮局

Post office

Lü guan

lyew-gwahn

Hotel (small)

Fan dian

fahn-dyen

饭店

Hotel (large)

Bin guan

bing-wahn

宾馆

Guesthouse

Li fa dian

lee-fah-dyen

理发店

Hairdresser

Shang dian

shahng-dyen

商店

Shop

Xue xiao

hsyew-eh-hsyow

学校

School

Da xue

dah-hsyweh-eh

大学

University

Xue yuen

hsyew-eh-yew-ahn

学院

College (Zhaoqing University is known as ‘zhaoqing xue yuen to many locals)

Close Window

Copyright© 2013 Zhaoqing University  All Rights Reserved